Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en de aankoop van uw grond

Voor de eigendomsoverdracht van grond is een mondelinge koop in beginsel voldoende. Alleen als u als particulier bij uw woonhuis grond koopt, is een schriftelijke koopovereenkomst vereist. Uiteraard is het altijd verstandig om de afspraken op papier te zetten.


Soms worden samen met de grond ook productierechten overgedragen zoals een bietenquotum of een melkquotum. Als een quotum met de grond wordt overgedragen dienen de betreffende instanties zoals Cosun (Coperatie Suikerunie) of het COS (Centrale Organisatie Superheffing) van het Productschap Zuivel hiervan op de hoogte te worden gebracht. Uw notaris kan daar zorg voor dragen. Butijn & Wegink vinden de aankoop van grond een serieuze zaak. Wij komen graag bij u langs om u te begeleiden.

Eigendom

Voor de overdracht van grond is een akte van levering vereist. In de akte van levering staan de gemaakte afspraken zoals de koopsom, de grootte van het stuk grond, wie de kosten betaalt en bijzonderheden zoals bijvoorbeeld een recht van overpad. Als het om agrarisch gebruikte grond gaat kan er vaak een beroep gedaan worden op de landbouwvrijstelling. Daardoor vervalt de verplichting overdrachtsbelasting te betalen. Voorwaarde is wel dat de grond de komende tien jaar agrarisch zal worden gebruikt. Wordt de grond toch binnen tien jaar voor andere doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld voor de bouw van woningen of als weide voor de pony van uw kind), dan is de koper de overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd. De koopsom moet worden betaald via uw notaris. Deze zal het bedrag pas aan de verkoper uitbetalen als zeker is dat de koper eigenaar is geworden.